พจนานุกรมพุทธศาสตร์
ค้นหาพจนานุกรม :
มีคำศัพท์ทั้งหมด : 1303

ลำดับ คำ ความหมาย
1abandoning"ปหานะ
2abandonment"ปหานะ
3abidingวิหาร (ธรรม).
4abode"ภพ; เสนาสนะ
5absolute senseปรมัตถ์.
6absolute truthปรมัตถสัจจะ.
7absorption"ฌาน
8abstentionเวรมณี. v. to abstain.
9abstinenceวิรัติ.
10access concentrationอุปจารสมาธิ.
11accessory"ปริวาร
12accompanied" สหรคต
13accomplishmentbasis of อิทธิบาท.
14achievementสัมปทา.
15acquisitionลาภ.
16acquisitivenessโลภ.
17actกรรม.
18"actformal"
19action"กรรม
20adaptabilityกัมมัญญตา.
21adeptอเสขะ.
22adherence to habits anสีลัพพต-ปรามาส.
23adherentศาสนิก.
24adjustmentทมะ.
25admonitionโอวาท.
26adulteryกาเมสุมิจฉาจาร.
27advantageอานิสงส์.
28advertingอาวัชชนะ.
29adviceโอวาท.
30aeon"กัป
31afflictionพยาธิ.
32ageวัย.
33ageingชรา.
34agingชรา.
35aggregateขันธ์.
36agilityลหุตา.
37agitationอุทธัจจะ.
38agreeableอิฏฐะ (น่าปรารถนา).
39agreement"สมมติ (การตกลงร่วมกัน
40aim"อัตถะ
41allowableadj. กัปปิยะ.
42alms"ภิกษา
43almsfood"ภิกษา
44alms-bowlบาตร.
45alms-gathering"บิณฑบาต
46alms resort"โคจร (ที่เที่ยวบิณฑบาต
47almsroundการไปบิณฑบาต.
48alterationวิปริณาม.
49analysis"วิภังค์
50analytic insightปฏิสัมภิทา.
51angerโกธะ.
52annihilationism"อุจเฉทวาท
53anxietyอุทธัจจกุกกุจจะ.
54apperceptionชวนะ.
55Arahatพระอรหันต์.
56Arahantพระอรหันต์.
57Arahatship"อรหัตต์
58ardour"ตปะ
59arising"อุปปาทะ
60ariyanอริยะ.
61arroganceอติมานะ.
62ascetic"ฤษี
63ascetic practicesตบะ; ธุดงค์.
64aspectอาการ.
65assembly"สภา
66associatedสัมปยุต.
67association"สัมปโยคะ
68assumingอุปาทาน.
69attachmentอุปาทาน.
70attainment"อภิสมัย (การบรรลุ)
71attainment concentratiอัปปนาสมาธิ.
72attendance"อุปัฏฐาน (การบำรุง
73attendant"อุปัฏฐาก
74attentionมนสิการ.
75attentivenessความมีสติ.
76audible object"สัททารมณ์
77austere practicesธุดงค์.
78austerities"ตบะ
79authority"อาณา
80avariceมัจฉริยะ.
81aversionปฏิฆะ; อรติ.
82avoidanceวิรัติ; สังวร.
83Awakened Oneพระพุทธเจ้า.
84Awakening"อภิสัมโพธิ
85awarenessสัมปชัญญะ.
86badบาป ดู evil.
87bad companyปาปสหายตา (ความมีเพื่อนชั่ว).
88balanced lifeสมชีวิตา.
89balanced livelihoodสมชีวิตา.
90banishmentปัพพาชนียกรรม.
91basis of mindfulnessสติปัฏฐาน.
92basis for successอิทธิบาท.
93becoming"ภพ
94beingสัตว์.
95belief in a soul or seสักกายทิฏฐิ.
96benefaction"ทาน
97benefactorทายก.
98benefit"อานิสงส์
99benevolenceอัตถจริยา.
100besotting drinkมัชชะ.
101birthชาติ.
102birth storyชาดก.
103blameless actionอนวัชชกรรม (การกระทำอันปราศจากโทษ ไม่มีข้อเสียหาย แต่เป็นคุณประโยชน์)
104Blessed Oneภควา (พระผู้มีพระภาค)
105blessing"พร
106blissสุข.
107Bodhisattaพระโพธิสัตว์.
108Bodhisattvaพระโพธิสัตว์.
109bodilyadj. กายิกะ (ทางกาย).
110bodily actionกายกรรม.
111bodily avenueกายทวาร.
112bodily formationกายสังขาร.
113bodily functionsกายสังขาร.
114bodily good conductกายสุจริต.
115bodily happinessกายิกสุข.
116bodily misconductกายทุจริต.
117bodily painกายิกทุกข์.
118bodyกาย.
119bondโยคะ.
120boonพร.
121border districtปัจจันตชนบท.
122boundaryสีมา.
123bournคติ.
124bowlดู alms-bowl.
125Brahma-farerพรหมจารี.
126Brahma-faringพรหมจรรย์.
127Brahminพราหมณ์
128brahmanพราหมณ์
129breathing inอัสสาสะ (การหายใจเข้า) (= in-breathing).
130breathing outปัสสาสะ (การหายใจออก) (= out-breathing).
131Buddhaพระพุทธเจ้า.
132Buddhismพระพุทธศาสนา.
133Buddhistพุทธศาสนิก.
134buoyancyลหุตา (ความเบา).
135burden"ธุระ
136calmสมถะ.
137Calmed Oneพระมุนี.
138cankerอาสวะ.
139canon"ปิฎก
140carelessness"ปมาทะ
141carnalitiesอามิส.
142casteวรรณะ.
143categoryขันธ์.
144causal occasionฐาน.
145causeเหตุ.
146Cause of Suffering"ทุกขสมุทัย
147cemeteryสุสาน.
148cessationนิโรธ.
149Cessation of Suffering"ทุกขนิโรธ
150changeวิปริณาม.
151change-of-lineageโคตรภู.
152chantingการสวดมนต์. v. to chant.
153chapter of monksคณะ (ในวินัย).
154characterจริต.
155characteristicลักษณะ.
156charity"ทาน
157clairaudienceทิพยโสต.
158clairvoyanceทิพยจักษุ.
159clan"โคตร
160clansmanกุลบุตร.
161classificationสังคหะ (จัดประเภท).
162clear comprehensionสัมปชัญญะ.
163clingingอุปาทาน.
164cognizance"จิต
165cognizable objectธรรมารมณ์.
166cohesionอาโปธาตุ.
167the element ofof อาโปธาตุ.
168Collectionนิกาย (แห่งคัมภีร์).
169comfortผาสุก.
170commentaryอรรถกถา.
171common characteristicsสามัญลักษณะ.
172community"สังฆะ
173companionสหาย.
174compassion"กรุณา
175compounded things"สังขาร
176comprehension"สัมปชัญญะ
177conceitมานะ.
178concentrationสมาธิ.
179concentration developm"สมาธิภาวนา
180conceptบัญญัติ.
181conceptionปฏิสนธิ.
182concordสามัคคี.
183conditionปัจจัย.
184conditioned genesisปฏิจจสมุปบาท.
185conditioned things"สังขาร
186conduct"อาจาร
187confession(อาปัตติ)เทศนา (การแสดงอาบัติ). v. to confess.
188confidence"สัทธา
189conformityอนุโลม.
190conquest"ชัย
191conquest by pietyธรรมวิชัย.
192conscienceหิริ.
193conscientious"adj. ลัชชี
194consciousnessวิญญาณ.
195consequenceวิบาก.
196considerationมนสิการ.
197constituent"องค์
198contactผัสสะ.
199contemplation"อนุปัสสนา
200contemplation of the bกายานุปัสสนา.
201contemplation of the fเวทนานุปัสสนา.
202contemplation of the mจิตตานุปัสสนา.
203contemplation of the mธัมมานุ-ปัสสนา.
204contemptมักขะ; อติมานะ.
205content"สันโดษ
206contentment"สันโดษ
207continuity"สันตติ
208control of the sensesอินทรียสังวร.
209controlling facultyอินทรีย์.
210conventional truthสมมติสัจจะ.
211conversion"อาวัตต์
212co-religionistสหธรรมิก.
213corporeality"รูป
214corruption"สังกิเลส
215Council"สังคายนา
216counterpartปฏิภาค.
217coupletทุกะ (หมวดสอง).
218course of actionกรรมบถ.
219courteous speech"ปิยวาจา
220courtesy"ปิยวาจา
221covetousnessอภิชฌา.
222cravingตัณหา.
223craving for annihilatiวิภวตัณหา.
224craving for existenceภวตัณหา.
225craving for non-existeวิภวตัณหา.
226craving for sensual plกามตัณหา.
227cremationฌาปนกิจ.
228crematoriumฌาปนสถาน.
229crueltyวิหิงสา.
230cultureดู mind culture.
231curdsทธิ.
232danger"อันตราย
233death"มรณะ
234deathlessadj อมตะ.
235debaucheryอิตถีธุตตตา (ความเป็นนักเลงหญิง).
236decadทสกะ (หมวดสิบ).
237decay"ชรา
238deceaseจุติ.
239deceitมายา.
240decision of the majoriเยภุยยสิกา.
241declineปราภวะ (ความเสื่อม).
242deedกรรม.
243defeatอาบัติปาราชิก.
244offence involvingอาบัติปาราชิก.
245defilementกิเลส.
246definitionววัตถาน.
247deliverance"วิมุตติ
248delusionโมหะ.
249demeritorious actionบาปกรรม.
250demon"อสูร
251demonstrationนิทเทส.
252denigrationมักขะ.
253dependenceนิสสัย (ในวินัย).
254dependent originationปฏิจจสมุปบาท.
255deportmentอิริยาบถ.
256derivative matterอุปาทายรูป.
257derived materialityอุปาทายรูป.
258descriptionบัญญัติ.
259designation"อธิวจนะ
260desire"ฉันทะ
261despair"อุปายาส (ความผิดหวัง
262destinationคติ.
263destructio"พยสนะ
264destruction of lifeปาณาติบาต.
265detachmentวิราคะ.
266detractionมักขะ.
267developmentภาวนา.
268devotee"อุบาสก
269lay"อุบาสก
270Dhamma"the พระธรรม
271Dharma"the พระธรรม
272diligence"อัปปมาทะ
273direct knowledgeอภิญญา.
274disappearance"จุติ
275discernmentวิจักขณา.
276discipleสาวก.
277disciplineวินัย.
278discontent"อรติ
279discovery"พุทธิ
280discriminationปฏิสัมภิทา.
281discursive thinkingวิจาร.
282discussionสากัจฉา.
283disease"โรค
284disparagingปลาสะ.
285dispassionนิพพิทา.
286dispensation"ศาสนธรรม
287disputeวิวาท.
288disputeธรรมบรรยาย.
289dissension"ความร้าวราน
290distraction"อุทธัจจะ
291diversificationปปัญจะ.
292divine"ทิพย์
293divine abidingพรหมวิหาร. ดู sublime states.
294divine earทิพยโสต.
295divine eyeทิพยจักษุ.
296divine lifeพรหมจรรย์. ดู holy life.
297doctrine"ธรรม
298domain"วิสัย
299domineeringปลาสะ.
300donation"ทาน
301donorทายก.
302doorทวาร.
303doubt"วิจิกิจฉา
304downfall"ปราภวะ (ความเสื่อม)
305drowsinessมิทธะ.
306drunkennessสุราธุตตตา (ความเป็นนักเลงสุรา).
307dulnessโมหะ.
308dullnessโมหะ.
309duties of the Kingราชธรรม.
310duties of the rulerราชธรรม.
311duty"กิจ
312dwellingวิหาร (ที่อยู่).
313dwelling in a favourabปฏิรูปเทสวาส.
314dyadทุกะ (หมวดสอง).
315earโสตะ.
316earnestness"อัปปมาทะ
317earth"ปฐวี
318easeสุข.
319effort"วิริยะ
320ego"อัตตา
321elasticityมุทุตา.
322elderเถระ.
323element"ธาตุ
324elements of enlightenmโพชฌงค์.
325embodiment viewสักกายทิฏฐิ.
326embryo"กลละ
327emergenceวุฏฐานะ (การออก).
328emptinessสุญญตา.
329endอันตะ.
330endeavour"ปธาน
331endurance"ขันติ
332energyวิริยะ.
333enjoymentบริโภค (เสวย; ใช้กับสมบัติ ความสุข เป็นต้น); อัสสาทะ.
334Enlightened Onethe พระพุทธเจ้า.
335enlightenment"โพธิ
336enlightenment factorโพชฌงค์.
337enlightenment stateโพธิปักขิยธรรม.
338enneadนวกะ (หมวดเก้า).
339enthusiasmปีติ.
340envy"อิสสา
341eon"กัป
342equalityสมานัตตตา.
343equanimityอุเบกขา (ตัตรมัชฌัตตตา). ดู on-looking equanimity.
344equipmentบริขาร.
345eradication"สมุคฆาตะ
346escapeนิสสรณะ.
347essential of existenceอุปธิ.
348eternalism"สัสสตวาทะ
349eternity-view"สัสสตวาทะ
350eunuchบัณเฑาะก์ (จำพวกหนึ่ง).
351even-mindednessอุเบกขา.
352evilบาป.
353Evil Onethe มาร.
354Exalted Onethe ภควา (พระผู้มีพระภาค).
355exertion"ปธาน
356exhaustion"ขยะ
357exhortationโอวาท.
358existenceภพ.
359experienceเวทยิต.
360exposition"นิทเทส
361extensionปฐวีธาตุ.
362the element ofปฐวีธาตุ.
363extinctionนิโรธ.
364Extinction of Impuriti(= สอุปาทิ-เสสนิพพาน)
365Extinction of Sufferin"ทุกขนิโรธ
366Extinction of the Fiveขันธ-?ปรินิพพาน (= อนุปาทิเสสนิพพาน).
367extreme"อันตะ (ที่สุด
368expiationอาบัติปาจิตตีย์.
369offence ofอาบัติปาจิตตีย์.
370eyeจักขุ.
371factorองค์.
372facultyอินทรีย์.
373fading away of cravingตัณหักขยะ.
374fading of lustวิราคะ.
375failureวิบัติ.
376faithศรัทธา. ดู confidence.
377falsenessมิจฉัตตะ.
378falsityมิจฉัตตะ.
379false speechมุสาวาท.
380false viewsมิจฉาทิฏฐิ.
381fame"ยศ
382favourableadj. สัปปายะ.
383fearภยะ.
384fearโอตตัปปะ.
385feelingเวทนา.
386femininity"อิตถีภาวะ
387fetter"สังโยชน์
388final knowledgeอัญญา.
389Fine-Material Sphere"รูปภพ
390firmnessธิติ.
391Five Preceptsthe เบญจศีล.
392fixationอุปาทาน.
393flavourรส.
394floodโอฆะ.
395fluid elementอาโปธาตุ ดู cohesion.
396flurry and worryอุทธัจจกุกกุจจะ.
397follower"สาวก
398fool"พาล
399foolish manโมฆบุรุษ.
400forbearance"ตีติกขา
401forest-dwellerอรัญวาสี.
402forfeitureอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.
403offence of expiation iอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์.
404formรูป.
405formal actสังฆกรรม.
406formal meeting of the อาบัติสังฆาทิเสส
407offence entailing aอาบัติสังฆาทิเสส
408formationsสังขาร.
409former actionบุพกรณ์.
410former habitationบุพเพนิวาส.
411formlessอรูป.
412forward orderอนุโลม.
413foundation of mindfulnสติปัฏฐาน.
414fragrantadj. สุคนธ์.
415Fragrant Cellthe พระคันธกุฎี.
416fraud"สาเฐยยะ
417freedomวิมุตติ.
418friendมิตร.
419friendlinessเมตตา.
420frivolous talkสัมผัปปลาปะ.
421fruit"ผล
422fruition"ผล
423Fully Enlightened Onethe พระสัมมาสัมพุทธเจ้า.
424full moon"บุณมี
425full-moon day"บุณมี
426function"กิจ
427functional consciounesกิริยาจิต.
428fundamental preceptsปาฏิโมกข์.
429fundamentals of mindfuสติปัฏฐาน.
430gainลาภ.
431gamblingการพนัน.
432generosity"จาคะ
433gentlenessมัททวะ.
434gestureกายวิญญัติ.
435gheeสัปปิ.
436ghostเปรต.
437gift"ทาน
438givingทาน.
439giving up"จาคะ
440goal"อัตถะ
441god"เทวะ
442going forthปัพพัชชา.
443good"n. อัตถะ. adj. กัลยาณะ
444good companyกัลยาณมิตตตา.
445gossipสัมผัปปลาปะ.
446graspingอุปาทาน.
447gratefuladj. กตัญญู.
448gratefulness"กตัญญุตา
449gratificationอัสสาทะ.
450gratitude"กตัญญุตา
451grave offenceอาบัติถุลลัจจัย.
452great entityมหาภูต.
453Great Manมหาบุรุษ.
454Great Renunciationthe มหาภิเนษกรมณ์.
455Great Vehicleมหายาน.
456greedโลภะ.
457greedinessมหิจฉตา (ความมักมากอยากใหญ่).
458grief"โทมนัส
459group-mealคณโภชน์.
460Groups of Existencthe Five ขันธ์ 5.
461growthอุปจยะ.
462grudgingอุปนาหะ.
463guidanceนิสสัย (ในวินัย).
464guide"สรณะ
465guiding outวินัย.
466guileกุหนา.
467haloปภา.
468happinessสุข.
469harmlessnessอหิงสา.
470harmonyสามัคคี.
471harsh speechผรุสวาจา.
472hateโทสะ.
473hatred"โทสะ
474health"อาโรคยะ
475hearerสาวก. ดู disciple.
476heartหทัย.
477heating elementเตโชธาตุ.
478heaven"สัคคะ
479heavenly abidingทิพยวิหาร.
480heavenly being"เทพ
481heavenly earทิพยโสต.
482heavenly eyeทิพยจักษุ.
483heedfulnessอัปปมาท.
484heedlessness"ปมาทะ
485hellนิรยะ นรก.
486helpสังคหะ.
487heptadสัตตกะ (หมวดเจ็ด).
488here and now"ทิฏฐธรรม
489hereafter"ปรโลก
490heresyติตถายตนะ.
491heritage"ทายัชชะ (ความเป็นทายาท
492hermit enlightened oneปัจเจกพุทธ.
493hexadฉักกะ (หมวดหก).
494higher knowledgeดู superknowledge.
495higher mentalityอธิจิตต์.
496higher moralityอธิศีล.
497higher thoughtอธิจิตต์.
498higher wisdomอธิปัญญา.
499hindranceนิวรณ์.
500holy lifeพรหมจรรย์.
501holy menสมณพราหมณ์.
502holy one"พระอริยะ
503homage"นมะ
504homeless oneอนาคาริก.
505homeless life"อนาคาริยะ
506honestyอาชชวะ.
507honour"สักการะ
508hostile actionเวร.
509householder"คฤหบดี
510house-life"ฆราวาส
511household life"ฆราวาส
512human beingมนุษย์.
513humilityนิวาตะ; อปจายนะ (ความอ่อนน้อมถ่อมตน). adj. humble.
514hutกุฎี (กระท่อม).
515hypocrisy"สาเฐยยะ
516ideationสัญญา. ดู perception.
517idlenessโกสัชชะ.
518ignoble"adj. อนริยะ
519ignoranceอวิชชา.
520illimitablesอัปปมัญญา.
521illuminationโอภาส.
522illusion"ปโมหะ
523ill-wilพยาบาท.
524imageปฏิมา. ดู mental image.
525I-makingอหังการ.
526immaterialadj. อรูป.
527Immaterial Sphere"อรูปภพ
528immoral"adj. บาป
529immortaladj. อมตะ.
530impartialityสมานัตตตา.
531impediment"ปลิโพธ
532impermanenceอนิจจตา.
533impermanent"adj. อนิจจะ
534imperturbability"อาเนญชา
535impulsionชวนะ.
536impurity"กิเลส
537in- and out-breathing"อานาปานะ
538incantation"มนต์
539incense stickธูป.
540inclination"อัชฌาสัย
541independentadj. อนิสสิต.
542indeterminateadj. อัพยากฤต.
543indifferent feeling"อุเบกขาเวทนา
544individualบุคคล.
545individuality"อัตตภาวะ
546indolenceโกสัชชะ.
547industry"อนลสตา
548inertiaปฐวีธาตุ.
549infiniteadj. อนันต์.
550infinity of consciousnวิญญาณัญจายตนะ.
551infinity of spaceอากาสานัญจายตนะ.
552inheritanceทายัชชะ. ดู heritage.
553inner sense-sphereอัชฌัตติกายตนะ (อายตนะภายใน).
554initial applicationวิตก.
555inquiry"วิมังสา
556insight"ญาณ
557insight developmentวิปัสสนาภาวนา.
558insight into the heart"ปรจิตตวิชานน์
559insistenceอภินิเวส.
560instigatedadj. สสังขาริก.
561instruction"อนุสาสนี
562integrityอาชชวะ.
563intention"สังกัปปะ
564intimationวิญญัติ.
565intoxicant"มัชชะ
566intoxicantอาสวะ.
567intrepidityเวสารัชชะ.
568investigation"วิจัย
569investigation of the D"ธัมมวิจยะ
570invitation"การนิมนต์
571issuer of mealsภัตตุเทศก์.
572jealousy"อิสสา
573jewelรัตนะ (ใน
574joy"โสมนัส
575Kammaกรรม.
576Karmaกรรม.
577karmically acquired"adj. อุปาทินนะ
578killingปาณาติบาต.
579kindly speechปิยวาจา.
580kinsmanญาติ.
581knowable things"เญยยธัมม์
582knowing and seeingญาณทัสสนะ.
583knowledge"ญาณ
584laity"พวกคฤหัสถ์
585lamentationปริเทวะ.
586latent biasอนุสัย.
587latent tendencyอนุสัย.
588Lawthe พระธรรม.
589lay devoteeอุบาสก อุบาสิกา.
590lay disciple"อุบาสก
591lay follower"อุบาสก
592laying downการบัญญัติ(สิกขาบท). v. to lay down.
593laymanคฤหัสถ์.
594laziness"โกสัชชะ
595learnerเสขะ.
596learning"สุตะ
597legal questionอธิกรณ์.
598Lesser Vehicleหีนยาน.
599lethargyถีนะ.
600lethargy and drowsinesถีนมิทธะ.
601letter"อักขระ
602liberality"ทาน
603liberation"วิโมกข์
604life-facultyชีวิตินทรีย์.
605life-principle"ชีวะ
606life-span"อายุ
607lightnessลหุตา.
608liquorสุรา.
609livelihoodอาชีวะ.
610living in befitting plปฏิรูปเทสวาส.
611living within one
612loathsomeadj. ปฏิกูล. n. loathsomeness.
613lodgingsเสนาสนะ.
614longingsอิจฉา (ความอยาก).
615love"เปมะ
616loving-kindnessเมตตา.
617lunaradj. ทางจันทรคติ.
618lunar calendarปฏิทินจันทรคติ.
619lustราคะ.
620lusting wishฉันทราคะ.
621lyingดู false speech.
622magical powerอิทธิปาฏิหาริย์.
623Mahayanaมหายาน (นิกายพระพุทธศาสนาฝ่ายเหนือ).
624maintainingอนุรักขนา.
625maintenanceอนุรักขนา.
626maliceอาฆาต.
627malicious speech"ปิสุณาวาจา
628malleabilityมุทุตา.
629management"วิธาน
630manifestationปัจจุปัฏฐาน.
631manner"ปริยาย
632marvelปาฏิหาริย์.
633masculinity"ปุริสภาวะ
634mass"สมูหะ
635Master"the พระศาสดา
636masteryวสี.
637material giftsอามิสทาน.
638material happinessสามิสสุข.
639material qualities"รูปธรรม
640material thingsอามิส.
641material worshipอามิสบูชา.
642matricideมาตุฆาต.
643matrixมาติกา.
644matted-hair asceticชฎิล.
645matterรูป.
646maturityปริปากะ.
647meal"ภัต
648mealtimeภัตตกาล.
649meaningอรรถ.
650meannessมัจฉริยะ.
651means"อุปายะ
652medicineเภสัช.
653meditation"ฌาน
654meditator"ฌายี
655meeknessโสวจัสสตา.
656mentaladj. เจตสิกะ (ทางใจ).
657mental actionมโนกรรม.
658mental activitiesเจตสิก.
659mental adjunctsเจตสิก.
660mental avenueมโนทวาร.
661mental bodyนามกาย.
662mental coefficientsเจตสิก.
663mental concomitantsเจตสิก.
664mental factorsเจตสิก.
665mental formations"มโน-สังขาร
666mental functions"มโน-สังขาร
667mental formationsสังขาร (ในขันธ์ 5).
668mental good conductมโนสุจริต.
669mental happinessเจตสิกสุข.
670mental image"นิมิต
671mentality"นาม
672mental misconductมโนทุจริต.
673mental objectธรรมารมณ์.
674mental painเจตสิกทุกข์.
675mental qualitiesเจตสิก.
676mercy"ทยา
677meritบุญ.
678meritorious actionบุญกรรม.
679message"พระธรรม
680Middle Pathมัชฌิมาปฏิปทา.
681Middle Wayมัชฌิมาปฏิปทา.
682mind"จิต
683mind cultureภาวนา.
684mindfulnessสติ.
685mindfulness on breathiอานาปานสติ.
686mind objectดู mental object.
687miracleปาฏิหาริย์.
688misapprehension of virสีลัพพต-ปรามาส.
689misconduct"ทุจริต
690miserlinessมัจฉริยะ.
691misery"ทุกข์. adj. miserable มีทุกข์
692modeอาการ.
693moderationมัตตัญญุตา (~ in eating = โภชเน-มัตตัญญุตา).
694momentขณะ.
695momentary concentratioขณิกสมาธิ.
696momentary joyขณิกาปีติ.
697monaster"วัด
698monastic life"พรหมจรรย์
699monk"ภิกขุ
700monument"ถูปะ
701moral achievement"สีลสมบัติ
702moral dreadโอตตัปปะ.
703moral failureสีลวิบัติ.
704moral habitศีล.
705moralityศีล.
706moral shameหิริ.
707mortalมัจจะ (ผู้ต้องตาย = สัตว์).
708motion"ญัตติ
709mundane"adj. โลกิยะ
710my-makingมมังการ.
711naked asceticอเจลก.
712nameนาม.
713name and formนามรูป.
714natural virtueปกติศีล.
715negligence"ปมาทะ
716neighbourhood concentrอุปจารสมาธิ.
717neither-pain-nor-pleas"อทุกขมสุข
718Neither Perception Norเนวสัญญานาสัญญายตนะ.
719neutralityตัตรมัชฌัตตตา.
720specificตัตรมัชฌัตตตา.
721newly ordained monkนวกภิกษุ.
722next life"ปุนชาติ
723next world"ปุนชาติ
724Nibb?naนิพพาน.
725Nirv??aนิพพาน.
726Nibb?na without any reอนุปาทิเสสนิพพาน.
727Nibb?na with remainderสอุปาทิ-เสสนิพพาน.
728niggardlinessมัจฉริยะ.
729nihilism"นัตถิกวาท
730noble"adj. อริยะ
731noble discipleอริยสาวก.
732noble disciplineอริยวินัย (แบบแผนของอารยชน).
733Noble Eightfold Path"อริยอัฏฐังคิกมัคค์
734noble oneอริยบุคคล.
735noble treasureอริยทรัพย์.
736Noble Truths"อริยสัจจ์ 4
737the Four"อริยสัจจ์ 4
738noble wealthอริยทรัพย์.
739non-covetousnessอนภิชฌา.
740non-crueltyอวิหิงสา.
741non-delusionอโมหะ.
742non-greedอโลภะ.
743non-hate"อโทสะ
744non-hatred"อโทสะ
745non-ill-willอพยาบาท.
746non-injuryอหิงสา.
747non-obstructionอวิโรธนะ.
748non-oppositionอวิโรธนะ.
749Non-Returnerอนาคามี.
750Non-Returningอนาคามิผล.
751fruitionอนาคามิผล.
752Non-Returningอนาคามิมรรค.
753path ofอนาคามิมรรค.
754non-selfอนัตตา.
755non-soulอนัตตา.
756non-violence"อหิงสา
757normธรรม.
758noseฆานะ.
759Nothingnessอากิญจัญญายตนะ.
760Sphere ofอากิญจัญญายตนะ.
761not-selfadj. อนัตตา.
762noviceสามเณร.
763novitiate"สามเณร
764nunภิกษุณี.
765nutrientอาหาร.
766nutrimentอาหาร.
767nutritive essenceโอชา.
768obedienceโสวจัสสตา.
769objectอารมณ์.
770objective-fieldวิสัย.
771objectivityตถตา.
772oblation"พลี
773obligations"ปาติโมกข์
774observance"อุโบสถ
775obsession"ปริยุฏฐานะ
776obstinacyถัมภะ.
777obstructionนิวรณ์. ดู hindrance.
778octadอัฏฐกะ (หมวดแปด).
779odorous objectคันธารมณ์.
780odourคันธะ.
781offenceอาบัติ.
782offering"พลี
783old ageชรา.
784olfactory organฆานะ.
785omenนิมิต; good omen มงคล.
786omnipotentadj. สัพพาภิภู.
787omniscienceสัพพัญญุตา.
788Omniscientพระสัพพัญญู.
789Once-Returnerสกทาคามี.
790Once-Returningสกทาคามิผล.
791fruition ofสกทาคามิผล.
792Once-Returningสกทาคามิมรรค.
793path ofสกทาคามิมรรค.
794one-pointedness of min"เอกัคคตา
795onlooking-equanimityอุเบกขา.
796oppositeadj. ปฏิปักข์.
797Order"the พระสงฆ์
798ordinaryดู worldling.
799ordination"อุปสัมปทา
800originสมุทัย.
801Origin of Suffering"ทุกขสมุทัย
802originationสมุฏฐาน.
803other worldปรโลก.
804outer sense-sphereพาหิรายตนะ (อายตนะภายนอก).
805outcast"วสละ (คนถ่อย
806outcasteจัณฑาล.
807overcomingปหานะ.
808ownershipอัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์).
809the bliss ofอัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์).
810painทุกข์.
811painful feelingทุกขเวทนา.
812Pali Canonพระไตรปิฎก.
813Parinirvanaปรินิพพาน.
814parricideมาตุฆาตหรือปิตุฆาต.
815partialityฉันทาคติ.
816passing away"มรณะ
817Paththe มรรค.
818patience"ขันติ
819patricideปิตุฆาต.
820peace"สันติ
821penetration"ปฏิเวธ
822pentadปัญจกะ (หมวดห้า).
823perceptionสัญญา.
824perditionวินิบาต.
825Perfect Onethe พระตถาคต.
826perfectionบารมี.
827perfectness"สัมปัตติ
828peril"อาทีนพ
829perplexityวิจิกิจฉา.
830personบุคคล.
831perspicuityปฏิภาณ.
832perversionวิปัลลาส.
833physicaladj. กายิกะ (ทางกาย). ดู bodily.
834physical basis of mindหทัยวัตถุ.
835planeภูมิ.
836pleasant feelingสุขเวทนา.
837pleasingadj. ปาสาทิกะ (น่าเลื่อมใส).
838pleasureสุข.
839postureอิริยาบถ.
840powerพละ.
841practice"การปฏิบัติ
842praise"วัณณะ (คำสรรเสริญ)
843preachingเทศนา. v. to preach.
844precept"สิกขาบท
845preceptorอุปัชฌาย์.
846predominanceอธิปไตย.
847prejudiceอคติ.
848preliminary dutiesบุพกิจ.
849preparationบริกรรม (การตระเตรียม).
850presumptionสารัมภะ.
851previous benefactorบุพการี.
852previous life"ปุริมชาติ
853pride"มานะ
854priest"นักบวช
855primary elementมหาภูต.
856privilegeอานิสงส์.
857probationปริวาส.
858probationerสิกขมานา.
859proclamationอนุสาวนา.
860proficiencyปาคุญญตา; โกศล.
861proficiency as to progอายโกศล.
862proficiency as to regrอปายโกศล.
863proficiency as to the อุปาย-โกศล.
864proficiency in knowingอายโกศล.
865proficiency in knowingอปายโกศล.
866proficiency of methodอุปายโกศล.
867profitableadj. กุศล.
868profound"adj. คัมภีร์
869promptedadj. สสังขาริก.
870propagationการเผยแผ่.
871propertyสมบัติ.
872prose"วยากรณะ
873prose-exposition"วยากรณะ
874prosperityสัมปทา.
875protectionอารักขา.
876provenance"นิทาน (เหตุ
877psychic powerอภิญญา.
878pupil"สัทธิวิหาริก หรือ อันเตวาสิก
879Pure Abodesสุทธาวาส.
880purificationวิสุทธิ.
881purity"ปาริสุทธิ
882purportอธิปบาย (นัยประสงค์).
883pursuitอนุโยค.
884quadrupedสัตว์จตุบท.
885quality"คุณ
886quarrel"กลหะ
887quarterทิศ (ทิสา).
888quest"เอสนา
889questionปัญหา.
890quietn. สมถะ. adj. วิวิตต์ (สงัด).
891radiationเตโชธาตุ; การแผ่ (เมตตา บุญกุศล ฯลฯ).
892rag-robeบังสุกุลจีวร.
893rains-residence"จำพรรษา
894rains-retreat"จำพรรษา
895raptureปีติ.
896reachingปัตติ (การบรรลุ).
897reality"ตถตา
898realization"สัจฉิกิริยา
899reappearanceอุปบัติ.
900reason"การณะ
901rebirth"ปุนภพ
902recipient"ปฏิคาหก
903recitation"การสาธยาย
904recluseสมณะ.
905recollectionอนุสติ.
906reconciliationปฏิสาราณียกรรม.
907reconnectionปฏิสนธิ.
908rectitudeอุชุกตา.
909refectory"ภัตตัคคะ (โรงฉัน
910refraining"สังยมะ
911refugeสรณะ.
912Refugeไตรสรณะ.
913the Threefoldไตรสรณะ.
914refuse-rag-robeบังสุกุลจีวร.
915registration"ตทารมณ์
916rehearsal"สังคีติ
917reincarnation"อวตาร (ตามคติพราหมณ์
918relativeญาติ.
919relationญาติ.
920relaxationปัสสัทธิ.
921release"วิโมกข์
922relics"(of the Buddha) พระธาตุ
923relief"ภาพสลักนูน
924relinkingปฏิสนธิ.
925remembrance of previouปุพเพ??นิวาสา-นุสสติญาณ.
926remorse"วิปฏิสาร
927renouncingปริจจาคะ.
928renown"กิตติ
929renunciationเนกขัมมะ. v. to renounce.
930repairs"นวกรรม
931reproverโจทก์.
932reprovingโจทนา. v. to reprove.
933repugnanceปฏิฆะ.
934repulsionปฏิฆะ.
935repulsiveadj. ปฏิกูล.
936requisite"บริขาร
937resentmentปฏิฆะ.
938resistanceปฏิฆะ.
939resolution"อธิโมกข์
940resolve"อธิษฐาน
941resortโคจร.
942respectคารวะ.
943respectable personครุฐานียบุคคล.
944restlessness"อุทธัจจะ
945restorationโอสารณา; ปฏิสังขรณ์.
946restraint"สังวร
947restraint of the senseอินทรียสังวร.
948result"ผล
949retrocognitionปุพเพนิวาสานุสติญาณ (เทียบ)
950reverence"อปจายนะ
951Reverendคำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์ แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระสงฆ์ผ่ายมหายานหรือนักบวชในศาสนาอื่น. ดู Venerable.
952reverse orderปฏิโลม.
953reviewปัจจเวกขณ์.
954reviewingปัจจเวกขณ์.
955richesโภคะ.
956rightadj. สัมมา.
957Right Actionสัมมากัมมันตะ.
958Right Concentrationสัมมาสมาธิ.
959Right Conductดู Right Action.
960Right Effortสัมมาวายามะ.
961right endeavourสัมมัปปธาน.
962Right Deliveranceสัมมาวิมุตติ.
963Right Intentดู Right Thought.
964Right Knowledgeสัมมาญาณะ.
965Right Livelihoodสัมมาอาชีวะ.
966Right Means of Livelihดู Right Livelihood.
967Right Meditationดู Right Concentration.
968Right Mindfulnessสัมมาสติ.
969Right Motivesดู Right Thought.
970Right Speechสัมมาวาจา.
971right strivingสัมมัปปธาน.
972Right Thoughtสัมมาสังกัปปะ.
973Right Understandingสัมมาทิฏฐิ.
974Right Viewดู Right Understanding.
975righteous"adj. ธรรมิก
976righteous man"สัปบุรุษ
977righteousnessธรรม.
978rightnessสัมมัตตะ.
979rigidityถัมภะ.
980mentalถัมภะ.
981ripeningวิบาก.
982riskเวร.
983rites and ritualsสีลัพพตะ.
984rivalry"ปลาสะ
985road to powerอิทธิบาท. ดู basis for success.
986robeจีวร.
987rootมูล.
988root-causeเหตุ.
989roundวัฏฏะ.
990round of rebirth"สังสาร-วัฏฏ์
991roundabout of births"สังสาร-วัฏฏ์
992rugสันถัต.
993rules and rituals"สีลัพพตะ
994rule of trainingสิกขาบท.
995ruminationวิจาร.
996sacrifice"ยัญ (พราหมณ์); จาคะ
997safe"adj. เขมะ
998saffron robeกาสาวพัสตร์.
999sageมุนี.
1000salvationวิมุตติ.
1001sandalsอุปาหนา.
1002Sangha"the สงฆ์
1003sapid objectรสารมณ์.
1004satisfaction"ปสาทะ
1005Saviour"พระมหาไถ่
1006savourรส.
1007scepticismวิจิกิจฉา.
1008scheduleมาติกา.
1009schismสังฆเภท.
1010Schoolนิกาย (แห่งศาสนา).
1011scienceวิชชา.
1012scripture"คัมภีร์
1013search"เอสนา
1014searching"เอสนา
1015search of truthธัมมวิจยะ.
1016seatอาสนะ.
1017seclusionวิเวก.
1018sectนิกาย.
1019section"วาระ
1020seeingทัสสนะ.
1021seer"อิสิ
1022self"อัตตา
1023self-control"ทมะ
1024self-directionอัตตสัมมาปณิธิ.
1025right disposition inอัตตสัมมาปณิธิ.
1026self-illusionสักกายทิฏฐิ.
1027selfishnessมัจฉริยะ.
1028self-knowledgeอัตตัญญุตา.
1029self-mortificationอัตตกิลมถานุโยค.
1030self-tormentอัตตกิลมถานุโยค.
1031self-possessionสัมปชัญญะ.
1032sensationเวทนา. ดู feeling.
1033sense-baseอายตนะ.
1034sense-fieldอายตนะ.
1035sense-impressionผัสสะ.
1036sense of shameหิริ.
1037sense of urgency"สังเวคะ
1038sense-objectอายตนะ(ภายนอก).
1039sense-organ"อายตนะ(ภายใน)
1040sense-pleasureกาม.
1041sense-sphereอายตนะ.
1042sensual cravingกามตัณหา.
1043sensual desire"กาม
1044sensual indulgenceกามสุขัลลิกานุโยค.
1045sensual lustกามราคะ.
1046sensual misconductกาเมสุมิจฉาจาร.
1047Sensual Planeกามภูมิ.
1048sensual pleasure"กาม
1049Sensual Sphereกามภพ.
1050sensuous cravingกามตัณหา.
1051sensuous sphere"กามภพ
1052sentient beingสัตว์.
1053separate treatmentวิภังค์.
1054sequenceอนุสนธิ.
1055sereneadj. สันตะ (ผู้สงบระงับ).
1056seriesสันตติ.
1057serviceเวยยาวัจจะ.
1058setting in motionthe Wheel of the Doctrine ธัมมจักกัปปวัตตนะ.
1059setting rollingthe Wheel of the Doctrine ธัมมจักกัปปวัตตนะ.
1060setting-up of mindfulnสติปัฏฐาน.
1061Seven-Times-at-Most Stโสดาบันผู้สัตตักขัตตุปรมะ.
1062sexual intercourseเมถุนธรรม.
1063sexual misconductกาเมสุมิจฉาจาร.
1064shame"หิริ
1065shamelessadj. อลัชชี.
1066shelter"ตาณะ (ที่พำนัก
1067shoeปาทุกา.
1068signนิมิต.
1069Signs of Beingthe Three ไตรลักษณ์.
1070simileอุปมา.
1071simplicity"อัปปิจฉตา
1072single-seedเอกพีชี.
1073skilful actionกุศลกรรม.
1074skill"โกสัลละ
1075skilledadj. กุศล.
1076skilfuladj. กุศล.
1077slander"ปิสุณวาจา
1078sloth"ถีนะ
1079smirchingมักขะ.
1080sociabilityสมานัตตตา.
1081softnessมุทุตา; มัททวะ.
1082solid elementปฐวีธาตุ.
1083solitudeวิเวก.
1084sorrow"โสกะ
1085soundสัททะ (เสียง).
1086source"นิทาน (เหตุ
1087soul"อัตตา
1088soullessadj. อนัตตา.
1089soullessnessอนัตตตา.
1090space"อากาส (ช่องว่าง)
1091specific conditionalitอิทัปปัจจยตา.
1092specificationวิภาค.
1093speech"วาจา
1094spiteอุปนาหะ.
1095spontaneously born creโอปปาติกะ.
1096stain"มละ
1097standing(in the Order) (จำนวน) พรรษา (ในภิกขุภาวะ หรือในเพศบรรพชิต).
1098steadinessฐิติ.
1099stealingอทินนาทาน.
1100Stilled Onethe พระมุนี.
1101stillnessโมไนย.
1102stinginessมัจฉริยะ.
1103storing upอุปจยะ.
1104straightness"อุชุกตา
1105Stream-Entererโสดาบัน.
1106Stream-Entrantโสดาบัน.
1107Stream-Winnerโสดาบัน.
1108Stream-Attainerโสดาบัน.
1109"Stream-Entryfruition of"
1110"Stream-Entrypath of"
1111strengthพละ.
1112stress"ความเครียด
1113strivingวิริยะ.
1114stumbling block"อันตราย
1115sublime statesพรหมวิหาร.
1116substitution of opposiตทังคะ.
1117substratum of rebirthอุปธิ.
1118subtleadj. สุขุม.
1119success"อิทธิ
1120sufferingทุกข์.
1121suitable"adj. สัปปายะ
1122sunshadeฉัตร (ร่ม).
1123superknowledgeอภิญญา.
1124supermundaneadj. โลกุตตระ.
1125supramundaneadj. โลกุตตระ.
1126supernormal powerอิทธิปาฏิหาริย์.
1127supportนิสสัย (ที่อาศัย); อุปถัมภ์.
1128suppressionวิกขัมภนะ.
1129supreme abidingsพรหมวิหาร.
1130superme dwellingsพรหมวิหาร.
1131suspensionอุกเขปนียกรรม.
1132sustained applicationวิจาร.
1133sympathetic joyมุทิตา.
1134tactile objectโผฏฐัพพะ.
1135taintอาสวะ.
1136taking what is not givอทินนาทาน.
1137tale-bearing"ปิสุณวาจา
1138talkกถา.
1139tamingทมะ.
1140tangible object"โผฏฐัพพารมณ์
1141taskกิจ.
1142tasteรส.
1143teacherอาจารย์.
1144teaching"เทศนา
1145Teachingthe พระธรรม.
1146Teachingsthe พระธรรม.
1147telepathyเจโตปริยญาณ (เทียบ).
1148temperamentจริต.
1149temperatureอุตุ.
1150Tempterthe มาร.
1151termบท.
1152testวีมังสนะ.
1153tetradจตุกกะ (หมวดสี่).
1154thankingอนุโมทนา.
1155Theravadaเถรวาท (นิกายพระพุทธศาสนาดั้งเดิมฝ่ายใต้ ปัจจุบัน คู่กับ มหายาน).
1156things"ธัมมา
1157thirst"ตัณหา
1158thought"จิต
1159thought-conceptionวิตก.
1160tieคันถะ.
1161toleranceขันติ.
1162tongueชิวหา.
1163torporมิทธะ.
1164touchโผฏฐัพพะ.
1165town-monkพระคามวาสี.
1166training"สิกขา
1167Trainingไตรสิกขา.
1168the Threefoldไตรสิกขา.
1169training ruleสิกขาบท.
1170tranquillity"ปัสสัทธิ
1171Tranquillity Developmeสมถภาวนา.
1172transcendentalโลกุตตระ.
1173transformationวิปริณาม.
1174transgressionวีติกกมะ (การละเมิด).
1175transienceอนิจจตา.
1176transiencyอนิจจตา.
1177transient"adj. อนิจจ์
1178treasure"รัตนะ
1179triadติกะ (หมวดสาม).
1180Triple Gemพระรัตนตรัย.
1181tripletติกะ (หมวดสาม).
1182true doctrineสัทธรรม.
1183true man"สัปบุรุษ
1184truthสัจจะ.
1185twin miracleยมกปาฏิหาริย์.
1186twin wonderยมกปาฏิหาริย์.
1187ultimate senseปรมัตถ์.
1188ultimate realityปรมัตถ์.
1189ultramundaneดู supermundane.
1190uncertaintyวิจิกิจฉา.
1191uncompoundedadj. อสังขตะ.
1192nconditionedadj. อสังขตะ.
1193unconscious mindภวังคจิต.
1194unconscious stateภวังค์.
1195undeclared"อัพยากตะ
1196underlying tendencyอนุสัย.
1197understandingปัญญา.
1198undertakingสมาทาน. v. to undertake.
1199undetermined offenceอนิยต.
1200unificationเอกัคคตา.
1201uninstigatedadj. อสังขาริก.
1202unity"สามัคคี
1203unknowingอัญญาณ.
1204unprofitableadj. อกุศล.
1205unpromptedadj. อสังขาริก.
1206unrighteous greedวิสมโลภ (= อภิชฌา).
1207unskilfuladj. อกุศล.
1208unskilful actionอกุศลกรรม.
1209unsurpassedadj. อนุตตระ.
1210unwholesomeadj. อกุศล.
1211unwholesome actionอกุศลกรรม.
1212unworldlyadj. นิรามิส.
1213urgency"sense of สังเวคะ
1214usageโวหาร.
1215utterance"อุทาน
1216vain talkสัมผัปปลาปะ.
1217vanityมทะ.
1218vegetable-growthภูตคาม.
1219Venerableคำเรียกนำหน้าชื่อพระสงฆ์แสดงคารวะ นิยมใช้กับพระเถระหรือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (ย่อว่า Ven.).
1220veneration"คารวะ
1221verbal actionวจีกรรม.
1222verbal formationวจีสังขาร.
1223verbal functionsวจีสังขาร.
1224verbal good conductวจีสุจริต.
1225verbal misconductวจีทุจริต.
1226verdict of innocenceสติวินัย.
1227verdict of past insaniอมูฬหวินัย.
1228verdict in the presencสัมมุขาวินัย.
1229verification"สัจฉิกิริยา
1230verseคาถา.
1231Vesakวิสาขบูชา (นิยมใช้ในลังกาและอินเดีย = Vis?kha P?j?).
1232vibrationthe element of วาโยธาตุ.
1233vices of conductกรรมกิเลส.
1234viewทิฏฐิ.
1235village-dwellerคามวาสี.
1236virtue"ศีล
1237virtue and duty"สีลัพพตะ
1238visible for oneselfadj. สันทิฏฐิกะ.
1239visible objectรูปารมณ์.
1240visual objectรูปารมณ์.
1241visionทัสสนะ.
1242vital formationอายุสังขาร.
1243vitalityชีวิตินทรีย์.
1244voidสุญญตา.
1245voidnessสุญญตา.
1246volitionเจตนา.
1247volitional activitiesสังขาร.
1248voting-ticketสลาก (สำหรับลงคะแนนเสียง).
1249wakefulnessชาคริยานุโยค.
1250walking to and froจงกรม.
1251wanderv. จาริก.
1252wanderingการจาริก; สงสาร (เวียนว่ายตายเกิด).
1253wandering asceticปริพาชก.
1254wandererปริพาชก.
1255warrior"นักรบ
1256watchยาม.
1257watchfulnessอารักขา; ชาคริยะ.
1258waterอาโป. ดู cohesion.
1259way"มรรค
1260wealหิตสุข.
1261wealth"โภคะ
1262welfare"หิตสุข
1263Well-farerthe พระสุคต.
1264well-spoken wordsวาจาสุภาษิต.
1265Wesakดู Vesak.
1266wheel of becomingภวจักร.
1267wheel of lifeภวจักร.
1268Wheel of the Lawธรรมจักร.
1269Wheel of the Doctrineธรรมจักร.
1270wheel of rebirthsสังสารจักร.
1271wheel-turning monarchพระเจ้าจักรพรรดิ.
1272wholesomeadj. กุศล.
1273wholesome actionกุศลกรรม.
1274wicked"adj. บาป
1275wieldinessกัมมัญญตา.
1276will"ฉันทะ
1277windวาโย. ดู vibration.
1278wisdomปัญญา.
1279wise manบัณฑิต.
1280wish"ฉันทะ
1281withdrawal"อุพภาร
1282woe"ทุกข์
1283wonderปาฏิหาริย์.
1284worldlingปุถุชน.
1285worldly"adj. โลกิยะ
1286worldly conditionsโลกธรรม.
1287worldly vicissitudesโลกธรรม.
1288worthy oneพระอรหันต์.
1289worryกุกกุจจะ.
1290wrathโกธะ.
1291wrong conductทุจริต.
1292wrong courseอคติ.
1293wrongdoingทุกกฏ.
1294wrongnessมิจฉัตตะ.
1295wrong speechอาบัติทุพภาสิต.
1296offence ofอาบัติทุพภาสิต.
1297wrong timeวิกาล.
1298yearning"อาสา (ความหวัง
1299years
1300yellow robeกาสาวพัสตร์.
1301yoke"โยคะ
1302zeal"ฉันทะ
1303zestปีติ.